fbpx  

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

  1. Sermaye Piyasası Kanunu
  2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

2.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.

1 2.2. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.

1 2.3. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-5

2.1 3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

  • SERMAYE PİYASASI KANUNU

1.1.1. Sermaye Piyasası Kavramı

1.1.2. Sermaye Piyasasının Unsurları

1.1.3. Sermaye Piyasasına İlişkin Düzenlemeler

1.1.3.1. Türleri

1.1.3.2. Düzenleme İlkeleri

1.1.4. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı SPKn)

1.1.4.1. 6362 sayılı SPKn’nun Hazırlanmasında Belirleyici Olan Faktörler

1.1.4.1.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi.

1.1.4.1.2. AB Müktesebatına Uyum Zorunluluğu

1.1.4.1.3. Piyasanın Duyduğu İhtiyaçlar

1.1.4.2. 6362 sayılı SPKn’nun Konusu ve Amacı

1.1.4.3. 6362 sayılı SPKn’nun Uygulama Alanı (Saklı Hükümler-İstisnalar)

1.1.4.4. 6362 sayılı SPKn’nda Yer Alan Temel Kavram ve Konular

1.1.4.4.1. Sermaye Piyasası Araçları

1.1.4.4.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı ve Halka Arzı

1.1.4.4.3. İhraççılar ve Halka Açık Ortaklıklar

1.1.4.4.4.Sermaye Piyasası Faaliyetleri

1.1.4.4.5. Sermaye Piyasası Kurumları

1.1.4.4.6. Yatırımcı Tazmin Merkezi

1.1.4.4.7. Sermaye Piyasasında Denetim ve Tedbirler

1.1.4.4.8. Sermaye Piyasasında Yaptırımlar

1.2. SERMAYE PİYASASI İLE İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER VE KAVRAMLAR

1.2.1. ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)

1.2.1.1. Özel Durum Açıklaması Yapmakla Yükümlü Olanlar ve Muafiyetler

1.2.1.2. İçsel Bilgilerin Açıklanması

1.2.1.3. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizlilik

1.2.1.4. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

1.2.1.5. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

1.2.1.6. Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

1.2.1.7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ile Ana Ortak İşlemlerinin Açıklanması

1.2.1.8. Sürekli Bilgiler

1.2.1.9. Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler

1.2.1.10. Oy Haklarının Hesaplanması

1.2.1.11. Paya Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Açıklama Yükümlülüğü

1.2.1.12. Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamı

1.2.1.12.1. Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikleri Açıklama

Yükümlülüğünün Kapsamı

1.2.1.12.2. Paya Dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Açıklama Yükümlülüğünün Kapsamı

1.2.1.12.3. Açıklama Yükümlülüğünün Birden Fazla Kişide Olması

1.2.1.13. Genel Bilgilerin Yayımlanması

1.2.1.14. Bilgilendirme Politikası

1.2.1.15. Genel Kurul ve Sermaye Artırımına İlişkin Bilgilerin Açıklanması

1.2.1.16. Pay Dışındaki Sermaye Piyasası Araçlarını Halka Arz Eden İhraççıların Diğer

Açıklamaları

1.2.1.17. Fon Kullanıcıları, Nitelikli Yatırımcılara veya Tahsisli Olarak Satılmak Üzere

İhraç Belgesi Onaylanan Payları Borsada İşlem Görmeyen İhraççılar ve Payları Nitelikli

Yatırımcı İşlem Pazarında İşlem Gören Ortaklıklar Tarafından Yapılacak Açıklamalara

İlişkin Esaslar

1.2.1.17.1. İhraççıya İlişkin Genel Bilgilerin Yayımlanması

1.2.1.17.2. Genel Kurul ve Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Bilgilerin Açıklanması

1.2.1.17.3 Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne İlişkin Değişiklikler

1.2.1.18. Özel Durum Açıklamalarının Bildirim Şekli

1.2.1.19. Açıklamaların Kapsam ve Özellikleri

1.2.2.KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1)

1.2.2.1. Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Esaslar

1.2.2.2. Kurumsal Yönetim İle İlgili Yaklaşımlar

1.2.2.3. Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri

1.2.2.4. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri – Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

1.2.2.5. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri

1.2.3.YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

1.2.3.1. Yatırım Fonlarına İlişkin Genel Esaslar

1.2.3.2. Şemsiye Fon

1.2.3.3. Fonun Malvarlığına İlişkin Esaslar

1.2.3.4. Şemsiye Fon Türler

1.2.3.6. Şemsiye Fon İçtüzüğü

1.2.3.7. Kurucunun Yetki ve Sorumluluğu

1.2.3.8. Şemsiye Fonun Kuruluşu

1.2.3.9. Fon Katılma Paylarının İhracı

1.2.3.10. Yatırımcı Bilgi Formu

1.2.3.11. Bilgilendirme Dokümanlarında Yapılacak Değişiklikler

1.2.3.12. Katılma Paylarının Değeri

1.2.3.13. Katılma Paylarının Alımı-Satımı

1.2.3.14. Pay Gruplarının Oluşturulması

1.2.3.15. Fon Portföyüne Alınacak Varlıklar ve İhraççılarına İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.16. Fon Portföyüne Alınacak Kolektif Yatırım Kuruluşu Paylarına İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.17. Fon Portföyündeki Varlıkların Borsada İşlem Görme Esasları

1.2.3.18. Borsa Dışında Taraf Olunan Sözleşmelere İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.19. Fon Portföyüne Dahil Edilecek Varlıkların Vade Yapısına İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.20. Fonun Kredi İşlemleri ile Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.21. Fonun Ödünç İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.22. Belirli Yatırımcılara Tahsis Edilmiş Fonlar ile Bir Varlık veya Varlık Grubuna

Yatırım Yapan Fonlara İlişkin Sınırlamalar

1.2.3.23. Diğer Sınırlamalar

1.2.3.24. Fon Türlerine Özel Esaslar

1.2.3.24.1. Serbest Fonlar

1.2.3.24.2. Fon Sepeti Fonları

1.2.3.24.3. Garantili ve Koruma Amaçlı Fonlar

1.2.3.25 Şemsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesi

1.2.3.26. Şemsiye Fonun ve Fonun Devri

1.2.3.27. Fonların Dönüştürülmesi, Birleştirilmesi ve Kurucusunun Değiştirilmesi

1.2.3.28. Bilgi Verme Yükümlülüğü

1.2.3.29. Derecelendirme Notuna İlişkin Değerlendirme

1.2.3.30. Fon Toplam Giderinin Üst Sınırının Belirlenmesi ve Kamuya Açıklanması

1.2.3.31. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu-TEFAS (Platform)

1.3. TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ (TSPB) ÜYELERİNİN MESLEK KURALLARI

VE SERMAYE PİYASASI ÇALIŞANLARININ ETİK İLKELERİ

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek

Kuralları

1.3.1.1. Düzenlemenin Hukuki Dayanağı ve Genel Esaslar

1.3.1.2. Üyelerin Faaliyetleri Sırasında Uyacağı Genel İlkeler

1.3.1.2.1. Dürüst ve Adil Davranma İlkesi

1.3.1.2.2. Bağımsızlık ve Tarafsızlık

1.3.1.2.3. Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi