GAYRİMENKUL MEVZUATI

GAYRİMENKUL MEVZUATI

 1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler

ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII,No: 35

 1. Türk Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri), Sınırlı Ayni Haklara

(779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri

 1. İmar Kanunu
 2. İskan Kanunu
 3. Kat Mülkiyeti Kanunu
 4. Belediye Kanunu
 5. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 6. Kamulaştırma Kanunu
 7. Tapu Kanunu
 8. Kadastro Kanunu
 9. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 10. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 11. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
 12. Emlak Vergisi Kanunu
 13. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
 14. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
 15. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME

HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE

ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ SERİ: VIII, NO: 35

 1. AMAÇ VE TEMEL KAVRAMLARIN TANIMLARI
 2. KURULCA LİSTEYE ALINMA VE LİSTEDEN ÇIKARILMA ESASLARI
 3. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİ İLE DİĞER PAYDAŞLARIN NİTELİKLERİ
 4. PAY DEVİRLERİ VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
 5. ŞİRKET FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI
 6. ŞİRKETİN KURUL LİSTESİNDEN ÇIKARILMASI
 7. DEĞERLEME ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI7
 8. ŞİRKETLERİN YAPABİLECEKLERİ FAALİYETLER VE YASAKLAR
 9. RAPORLAMA STANDARTLARI
 10. GAYRİMENKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİNE VERİLECEK BİLGİLER
 11. KURUL DENETİMİ
 12. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 13. İLAN VE REKLAMLAR

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNE (704-761 MADDELERİ),

SINIRLI AYNİ HAKLARA (779-938 MADDELERİ), ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİNE

(973-1027) İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

 1. AYNİ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI

1.1. Ayni Hak Eşya Üzerinde Kurulur

1.2. Ayni Hak Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyet Sağlar

1.3. Ayni Hak Herkese Karşı İleri Sürülebilir

 1. EŞYA TÜRLERİ

2.1. Taşınırlar-Taşınmazlar

2.2. Özel Mülkiyete Tabi Eşya-Kamu Malı

2.3. Basit Eşya-Birleşik Eşya-Eşya Birliği

 1. AYNİ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER

3.1. Belirlilik İlkesi

3.2. Açıklık İlkesi

3.3. Hak Düşürücü Süre veya Zamanaşımına Bağlı Olmama İlkesi

3.4. Sınırlı Sayı İlkesi

3.5. Güvenin Korunması İlkesi

 1. AYNİ HAK TÜRLERİ

4.1. İrtifak Hakkı.

4.2. Rehin Hakkı

4.3. Taşınmaz Yükü

 1. ZİLYETLİK
 2. TAPU SİCİLİ

6.1. Ana Siciller

6.1.1. Tapu kütüğü

6.1.2. Kat mülkiyeti kütüğü

6.2. Tamamlayıcı Siciller

6.3. Yardımcı Siciller

6.4. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler

6.5. Tapu Sicili İşlemleri

 1. MÜLKİYET HAKKININ SAHİBİNE TANIDIĞI YETKİ VE ÖDEVLER
 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

8.1. Miras Yolu ile Kazanma

8.2. Cebri İcra

8.3. Mahkeme İlamı

8.4. İşgal

8.5. Kazandırıcı Zamanaşımı

8.6. Kamulaştırma

 1. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI

9.1. Yatay Kapsam

9.2. Dikey Kapsam

9.3. Madde İtibariyle Kapsam

 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KISITLAMALARI

10.1. Kanundan Doğan Kısıtlamalar

10.2. Hukuki İşlemden Kaynaklanan Kısıtlamalar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMAR KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. İMAR HUKUKU VE İMAR KANUNU
 3. 1982 ANAYASASI VE İMAR
 4. İL ÖZEL İDARESİ KANUNU
 5. PLANLAMA HİYERARŞİSİ VE PLAN KADEMELERİ
 6. İMAR KANUNU

6.1. Genel Tanımlar

6.2. İmar Planları ile İlgili Esaslar

6.3. Planların Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulması

6.4. İmar Planlarında Bakanlık’ın Yetkisi

6.5. İmar Programları, Kamulaştırma ve Kısıtlılık Hali

6.6. Kamuya Ait Gayrimenkuller

6.7. İmar Planlarında Umumi Hizmetlere Ayrılan Yerler

6.8. İrtifak Hakları

6.9. İfraz ve Tevhit İşleri

6.10. Tescil ve Şüyuun İzalesi

6.11. Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar

6.12. İmara İlişkin Süreçler ve Planlama

6.13. Arazi ve Arsa Düzenlemesi (18’inci Madde Uygulaması)

6.14. Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili

6.15. Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar

6.16. İmar Mevzuatının Önemli Terimleri

 1. MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
 2. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İSKAN KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. 5543 SAYILI İSKAN KANUNU TANIMLARI

2.1. 5573 Sayılı Kanuna Göre Göçmen Kabulü

2.1.1. Münferit göçmen kabulü

2.1.2. Toplu göçmen kabulü

2.1.3. Geçici barındırma, göçmen belgesi verilmesi ve vatandaşlığa kabul

2.2. İskan Kanununa Göre İskan Esasları

2.2.1. İskan yardımları, iskanlı göçmenlerin iskanı ve göçebelerin iskanı

2.2.2. Yerleri kamulaştırılanların iskanı

2.2.3. Fiziksel yerleşim düzenlenmesi

2.2.4. İskanda aile, iskan komisyonları ve iskan tedbirleri

2.2.5. Tahsis, devir ve temlik edilecek arazi ve arsalar

2.3. İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği

2.3.1. Devletçe iskan esasları ve işlemleri

2.3.2. Tebliğ, ilan ve müracaat süresi

2.3.3. Taşınmazları kamulaştırılanların hak sahipliği

2.3.4. Göçebe gruplarının hak sahipliği

2.3.5. Göçmenlerin hak sahipliği

2.3.6. Milli güvenlik sebebiyle hak sahipliği

2.3.7. Belgelendirme

2.3.8. Komisyonlar

2.3.9. Arazi, arsa ve konut edindirme, borçlandırma ve mahsup işlemleri

2.3.10. Proje kredileri

2.3.11. Köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesi

2.3.12. Yeni iskan alanlarına dair işlemler

2.3.13. Arazi ve arsa satın alınması veya kamulaştırılması

2.3.14. Temlik, tescil ve ipotek işlemleri

2.3.15. Devir, takyit ve geri alma

2.3.16. Alacakların takibi, tahsili ve erteleme işlemleri

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

 1. KAT İRTİFAKI
 2. KAT MÜLKİYETİ

2.1. Bağımsız Bölümler

2.2. Eklentiler

2.3. Arsa Payı ve Ortak Yerler

 1. KAT MÜLKİYETİ İLE KAT İRTİFAKI ARASINDAKİ FARK
 2. KAT MALİKİNİN HAKLARI

4.1. Bağımsız Bölüm ve Eklentiler Üzerindeki Haklar

4.2. Ortak Yerlerdeki Haklar

4.3. Kullanmaya İlişkin Uyuşmazlıklar

 1. KAT MALİKİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Ödeme Yükümlülükleri

5.2. Yapma Yükümlülükleri

5.3. Yapmama Yükümlülükleri

5.4. Katlanma Yükümlülüğü

 1. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM VE DENETİM

6.1. Yönetim Planı

6.2. Kat Malikleri Kurulu

6.3. Yönetici

6.4. Denetim Kurulu ve Denetçi

ALTINCI BÖLÜM

BELEDİYE KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. BELEDİYE KANUNU AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLARI
 3. BELEDİYENİN KURULUŞU VE SINIRLARI
 4. BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 5. BELEDİYENİN ORGANLARI
 6. BELEDİYE ENCÜMENİ
 7. BELEDİYE BAŞKANI
 8. BELEDİYE TEŞKİLATI
 9. BELEDİYE ZABITASI, İTFAİYE VE ACİL DURUM PLANLAMASI
 10. BELEDİYELERİN DENETİMİ
 11. BELEDİYENİN GELİR VE GİDERLERİ
 12. BELEDİYE BÜTÇESİ
 13. BORÇLANMA VE İKTİSADİ GİRİŞİMLER
 14. ÇEŞİTLİ VE DİĞER HÜKÜMLER

YEDİNCİ BÖLÜM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. YASANIN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR
 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KURULUŞU VE SINIRLARI
 4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ORGANLARI
 6. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLATI VE PERSONELİ
 7. MALİ HÜKÜMLER
 8. ÇEŞİTLİ VE DİĞER HÜKÜMLER

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KAMULAŞTIRMA KANUNU

 1. KAMULAŞTIRMA KAVRAMI VE KOŞULLARI
 2. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN AŞAMALARI

2.1. Kamu Yararı Kararının Alınması ve Onaylanması

2.2. Kamulaştırılacak Taşınmazlar ile Maliklerinin Tespiti

2.3. Tapu Kütüğüne İdari Şerh Verilmesi

 1. KAMULAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İŞLEYİŞLERİ

3.1. Satın Alma Yöntemi ile Kamulaştırma

3.2. Tam Kamulaştırma

3.3. Kısmen Kamulaştırma

3.4. Trampa Yoluyla Kamulaştırma

3.5. İrtifak Hakkı Tesisi Yoluyla Kamulaştırma

3.6. Acele Kamulaştırma

3.7. Kamulaştırma Kanununda Düzenlenen Diğer Taşınmaz Edinim Yöntemleri ve İşleyişleri

 1. BEDELİN TESPİTİ, TAŞINMAZIN TESCİLİ VE BEDELİN ÖDENMESİ

4.1. Bedel Tespit ve Tescil Davasının Açılması

4.2. Taşınmazın Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

4.2.1. Cinsi arazi olan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti

4.2.2. Cinsi arsa olan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti

4.2.3. Yapıların toplam kamulaştırma bedelinin tespiti

4.2.4. İrtifak hakkının bedelinin tespiti

 1. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE BİLİRKİŞİLİK
 2. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVALARI
 3. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNDE MÜLKİYETİ ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLAR
 4. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI
 5. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇİLMESİ VE ESKİ MALİKİN GERİ ALMA HAKKI
 6. TAŞINMAZIN MÜLKİYETİNİN İDAREYE GEÇMESİ VE HAKLARIN KULLANIMI
 7. KAMULAŞTIRMADA YASAK İŞLER VE EYLEMLER
 8. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN VERGİLENDİRME İLE İLİŞKİSİ
 9. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE TAZMİNAT ÖDEMESİ

DOKUZUNCU BÖLÜM

TAPU KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. TAPU İŞLEMLERİNDE YETKİ
 3. MÜLKİYET VE SINIRLI AYNÎ HAKLAR VE RESMİ SENET

DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRMEYEN İPOTEK İŞLEMLERİ

 1. DENİZ ALANLARININ DOLDURULMASI VE BATAKLIKLAR
 2. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT

SÖZLEŞMESİ  

 1. KAPANAN KÖY YOLLARI VE MEZARLIKLAR
 2. VERGİYE MATRAH OLAN DEĞER
 3. PLAN VE YÜZÖLÇÜMÜ
 4. YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ
 5. TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

ONUNCU BÖLÜM

KADASTRO KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. TÜRKİYE’DE KADASTRO ÇALIŞMALARININ GELİŞİMİ
 3. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU

3.1. Kadastro Kanununun Amacı

3.2. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı

3.3. Kadastro Ekibi ve Komisyonun Oluşumu

3.3.1. Bilirkişilerin seçimi ve nitelikleri

3.3.2. Kadastro komisyonunun oluşumu ve görevleri

3.4. Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz

3.5. Dava Listelerinin ve Diğer Belgelerin Alınması

3.5.1. Dava listelerinin alınması

3.5.2. Tapu kayıt örneklerinin çıkarılması

3.5.3. Vergi kayıtlarının çıkarılması

3.6. Mevki veya Ada İlanı

3.7. Taşınmazların Sınırlandırılması

3.8. Kontrol İşlemleri

3.9. Kadastro Tespitine İtiraz

3.10. Komisyon İncelemesi

3.11. Kadastro Sonuçlarının İlanı

3.12. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi, Tescili ve Hak Düşürücü Süre

3.13. Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Tespiti

3.14. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti

3.15. Taksime Konu Taşınmazların Tespiti

3.16. Kamu Malları

3.17. Mera, Yaylak ve Kışlakların Tahsis Amacının Değiştirilmesi

3.18. İmar ve İhya Edilen Taşınmazların Tespiti

3.19. Hazine Adına Tespit

3.20. Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat

3.21. Kayıt ve Belgelerin Kapsamının Tespiti

3.22. Miktar Fazlası Kısmın Tespiti

3.23. Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler

 1. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YERLERİN TESCİLİ
 2. AFET BÖLGELERİNDEKİ KADASTRO ÇALIŞMALARI
 3. KADASTRO BAŞLADIKTAN SONRAKİ AKİT VE TESCİL İŞLEMLERİ
 4. HATALARIN DÜZELTİLMESİ
 5. SAYISALLAŞTIRMA
 6. KADASTRO ÇALIŞMALARININ SONUÇLANMASI VE UYGULANMAYAN

KAYITLARIN DURUMU

 1. KADASTRAL PAFTALARIN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI
 2. TÜRKİYE KADASTROSU FİİLİ DURUM
 3. KADASTRAL VERİLER VE ARAZİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

 1. GİRİŞ
 2. YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

2.1. Yapı Denetim Kuruluşları ve Görevleri

2.2. Yapı Denetim Komisyonları ve Görevleri

2.3. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri

2.4. Yapı Denetim Kuruluşu ile Mimar ve Mühendislerinin Yapı ile İlişkisinin Kesilmesi

2.5. Denetim Faaliyetinin Durdurulması ve İzin Belgesinin İptali

2.6. Ceza Hükümleri

2.7. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

2.7.1. Yönetmeliğin amaç ve kapsamı

2.7.2. Görev ve sorumluluklar

2.7.3. Yapı denetim kuruluşunun yetki sınırı

2.7.4. Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmesi

2.7.5. Yapı denetim komisyonunun çalışma usul ve esasları

ONİKİNCİ BÖLÜM

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

 1. GİRİŞ
 2. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

İÇERİĞİ

 1. 6206 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

3.1. Rezerv Yapı Alanı ile Riskli Alanın Tespiti

3.2. Riskli Yapıların Tespiti, İtirazların Değerlendirilmesi ve Yıkım İşlemleri

3.3. Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz

3.4. Riskli Yapıların Yıktırılması

3.5. Teknik Heyetlerin Teşkili

3.6. Teknik Heyetin Çalışma Usul ve Esasları

3.7. Taşınmazların Değerinin Tespiti

3.8. Uygulama Alanındaki Taşınmaz Maliklerinin Hakları ve Tapuya Tescil İşlemleri

3.9. Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olanlara Konut ve İşyeri Verilmesi

3.10. Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında

Yapılacak Uygulamalar

3.11. Açık Artırma Usulü ile Satış

3.12. Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar

3.13. Planlama Süreci

 1. TOPLU KONUT İDARESİ VE AFET KONUTLARI
 2. KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ KİRALARINA İLİŞKİN MEVZUAT

 1. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN TAŞINMAZ KİRALAMASINA

İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

1.1. Kira Sözleşmesi ve Süresi

1.2. Kiraya Verenin Borçları

1.3. Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğu

1.4. Tapu Siciline Şerh

1.5. Kiracının Borçları

1.6. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

1.7. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri

1.8. Kira İlişkisinin Devri

1.9. Kiralananın Kullanılmaması

1.10. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi

1.11. Takastan Feragat Yasağı

1.12. Sözleşmenin Sona Ermesi

1.13. Kiralananın Geri Alınması

1.14. Kiraya Verenin Hapis Hakkı

 1. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

2.1. Uygulama Alanı

2.2. Bağlantılı Sözleşme

2.3. Kullanım Giderleri

2.4. Kiracının Güvence Vermesi

2.5. Taşınmazın Kira Bedeli

2.6. Dava Açma Süresi ve Kararın Etkisi

2.7. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı

2.8. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi

2.9. Dava

2.10. Yeniden Kiralama Yasağı

2.11. Kiracının Ölümünde Sözleşmenin Sürdürülmesi

2.12. Sonraki Tarihte Uygulanacak Maddeler

 1. KAMU TAŞINMAZLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EMLAK VERGİSİ KANUNU

 1. GİRİŞ
 2. BİNA VERGİSİNİN KONUSU VE TANIMLAR

2.1. Bina Vergisi Muaflık ve İstisnaları

2.1.1. Daimi muaflıklar

2.1.2. Geçici muaflıklar

2.2. Vergi Matrahı ve Nispet

2.3. Bina Vergisi Mükellefiyetinin Başlaması ve Bitmesi

2.4. Verginin Tarh ve Tahakkuku

 1. ARAZİ VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ

3.1. Arazi Vergisinden Muaflık ve İstisnalar

3.1.1. Daimi muaflıklar

3.1.2. Geçici muaflıklar

3.1.3. Arazi Vergisinde İstisna

3.2. Arazi Vergisinin Matrahı ve Nispeti

3.3. Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi

3.4. Verginin Tarh ve Tahakkuku

 1. EMLAK VERGİSİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

4.1. Muaflık ve İstisna Hükümlerinin Kanunda Yer Alması Esası

4.2. Bildirim Verme Süresi

4.3. Vergi Değeri

4.4. Ödeme Süresi

4.5. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

4.6. Vergi Değerini Tadil Eden Nedenler

4.7. Usul Hükümleri

4.8. Bina ve Arazi Vergilerinde Zamanaşımı

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

GAYRİMENKULLERİN ALIM SATIM VE İNŞA KAZANÇLARININ

VERGİLENDİRİLMESİ

 1. GİRİŞ
 2. GELİR VERGİSİ KANUNU

2.1. Gelir Vergisinin Konusu, Unsurları ve Mükellefiyet.

2.2. Kazançların Vergilendirilmesi

2.3. Gayrimenkul Sermaye İradı

2.4. Değer Artışı Kazançları

2.5. Verginin Tarhı

2.6. Verginin Ödenmesi

 1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

3.1. Verginin Konusu ve Mükellefleri

3.2. Tam ve Dar Mükellefiyet

3.3. Muafiyetler

3.4. İstisnalar

3.5. Safi Kurum Kazancı

3.6. İndirilecek Giderler ve Zarar Mahsubu

3.7. Kabul Edilmeyen İndirimler

3.8. Beyan Esası

3.9. Vergi Kesintisi

3.10. Vergilendirme Dönemi ve Tarhiyat

3.11. Tasfiye

3.12. Birleşme

3.13. Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi

3.14. Verginin Ödenmesi

3.15. Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı ve Ödenmesi

3.16. Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı

3.17. Muafiyet, İstisna ve İndirimlerin Sınırı

 1. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

4.1. Verginin Konusu

4.2. Kavramlar

4.3. İstisnalar (Md. 13)

4.4. Matrah

4.5. Oran

4.5.1. Genel vergi oranları

4.5.2. Kentsel dönüşüm uygulamalarında KDV oranı

4.6. Vergilendirme Usulleri Vergi Dönemi

4.7. Beyan Esası

4.8. Tarh İşlemleri

4.9. Verginin Ödenmesi

ONALTINCI BÖLÜM

GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN

VERGİLENDİRİLMESİ

 1. GELİR VERGİSİ KANUNU

1.1. Gelir Vergisinin Konusu, Unsurları ve Mükellefiyet

1.2. Verginin Tarhı

1.3. Vergi Tevkifatı (Kesintisi)

1.4. Verginin Ödenmesi

 1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
 2. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
 3. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, DERNEK VE VAKIFLAR İLE MESLEKİ

KURULUŞLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

4.1. Mükellef

4.2. İstisnalar

4.3. Oranlar

4.4. Vergilendirme Dönemi

4.5. Beyan Esası

4.6. Tarh

4.7. Verginin Ödenmesi

ONYEDİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ STATÜSÜ

 1. GİRİŞ
 2. BİRLİĞİN MERKEZİ, AMACI, GÖREV VE YETKİLERİ
 3. ÜYELİK KOŞULLARI
 4. BİRLİĞİN ORGANLARI, YÖNETİMİ VE KOMİTELERİ

4.1. Birliğin Organları

4.1.1. Genel kurul

4.1.1.1. Genel kurulun görevleri

4.1.1.2. Genel kurul toplantısı

4.1.2. Yönetim kurulu

4.1.2.1. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

4.1.2.2. Yönetim kurulu toplantıları

4.1.3. Denetleme kurulu

4.1.4. Birlik başkanı

4.1.5. Genel sekreter

4.1.6. Disiplin komitesi

4.1.7. Değerlendirme komitesi

4.1.8. Standartlar komitesi

4.1.9. Mesleki eğitim ve araştırma komitesi

4.1.10. Komitelerin çalışma esasları

4.1.11. Disiplin ve idari para cezaları

4.1.12. Mali hükümler

4.1.13. Sır saklama yükümlülüğü

4.1.14. Değerleme hizmeti verenlerin hak ve yükümlülüğü

4.1.15. Denetim