İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İÇİNDEKİLER

  1. BÖLÜM

MUHASEBENİN TANIMI, FONKSİYONLARI VE TEMEL KAVRAMLAR

 

1.1. MUHASEBENİN TANIMI VE FONKSİYONLARI  

1 2. TEMEL MUHASEBE DENKLEMİ VE HESAPLAR 

1.3. TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

1.4. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

1.5. GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

1.5.1. Bilanço İlkeleri

1.5.1.1. Varlıklara ilişkin ilkeler

1.5.1.2. Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler

1.5.1.3. Özkaynaklara ilişkin ilkeler

1.5.2. Gelir Tablosu İlkeleri

1.6. MUHASEBE SİSTEMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK ÖRNEK İŞLEMLER 

 

  1. BÖLÜM

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN VE GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 

2.1. İNŞAAT VE GAYRİMENKUL KAVRAMLARI 

2.2. İNŞAAT VE GAYRİMENKULLERİN SINIFLANDIRILMASI 

2.2.1. İnşaatların Sınıflandırılması

2.2.1.1. Tamamlanma Durumuna Göre

2.2.1.2. Toprağa Bağlılığına Göre

2.2.1.3. Vergilendirme Esasına Göre

2.2.1.3.1. Özel (Yap-Sat) İnşaat İşletmeleri

2.2.1.3.2. İnşaat Taahhüt İşletmeleri

 

 

 

 2.3. İNŞAAT İŞLETMELERİNDE KULLANILAN DEFTERLER

 

  1. BÖLÜM İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MALİYET HESAPLAMALARI, MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI

3.1. ÖZEL (Yap-Sat) İNŞAAT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI 

3.1.1. Özel (Yap-Sat) İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesapları

3.1.2. Özel (Yap-Sat) İnşaat İşlerinde Tutulacak Defterler

3.1.3. Özel İnşaat İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri

3.1.4. Özel İnşaat İşletmelerinde Satışlar

 3.2. İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI

3.2.1. İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Muhasebenin Önemi

3.2.2. İnşaat Muhasebesinin Özellikleri

3.2.3. Yıllara Yaygın Olmayan İnşaat Taahhüt İşleri

3.2.4. Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri

3.2.4.1. İnşaat Taahhüt İşletmelerinde Gelir Tespit Yöntemleri

3.2.4.1.1. Tamamlanma (işin tam bitimi) Yöntemi

3.2.4.1.2. Tamamlanma Oranı (işin kısmen bitim) Yöntemi

3.2.5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Müşterek Giderler ve Amortismanların Dağıtımı

3.2.5.1. Müşterek Genel Giderlerin Dağıtımı

3.2.5.2. Amortismanların Dağıtımı

3.2.6. İnşaat ve Onarım İşlerinde İşin Başlangıç Tarihi

3.2.7. İnşaat ve Onarım İşlerinde İşin Bitim Tarihi

3.2.8. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintisi

3.2.9. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Sırasında Elde Edilen Faiz ve Kur Farkı Gelirleri

3.2.10. Yıllara Yaygın İnşaat ve Taahhüt İşlerinin Finansal Raporlama Yöntemleri

3.3. İNŞAAT VE GAYRİMENKUL İŞLERİNDE VERGİLEME

3.4. VERGİLEME FARKLILIKLARI AÇISINDAN İNŞAAT TÜRLERİ

3.5. İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLEME

3.5.1. Özel İnşaat İşlerinde Vergileme

3.5.1.1. Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay

3.5.1.2. Özel inşaat işlerinde kazancın beyanı

3.5.2. Taahhüt Şeklindeki İnşaat İşlerinde Vergilendirme

3.5.2.1. Yıllara yaygın olmayan inşaat ve onarım işlerinde vergileme

3.5.2.2. Yıllara yaygın olan inşaat ve onarım işlerinde vergileme

3.5.2.3. Yıllara yaygın olan inşaat ve onarım işlerinde kazancın beyanı

3.6. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNİN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.6.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından

3.6.2. Geçici Vergi Açısından

3.6.3. Katma Değer Vergisi Açısından

3.6.4. Damga Vergisi Açısından

3.7. İNŞAAT FİRMALARINA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

3.7.1. Genel Olarak Vergi Kesintisi

3.7.2. Hesaben Ödeme

3.7.3. Avanslarda Vergi Kesintisi

3.7.4. Sözleşmesine Göre Yıllara Yaygın Olmayan İnşaatın İzleyen Yıla Taşması Durumunda Vergi Kesintisi

3.7.5. Bölümler Halinde Taahhüt Edilen ve Birden Fazla Yıla Taşmayan İnşaatlarda Stopaj

3.7.6. Taşeronlara Yaptırılan İşlerde Vergi Kesintisi

  1. BÖLÜM GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

4.1. GAYRİMENKULLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

4.1.1. Gayrimenkul Kavramı

4.1.2. Gayrimenkul Çeşitleri

4.1.3. Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Gayrimenkullerin Sınıflandırılması

4.2. GAYRİMENKULLERİN MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ  

4.2.1. Sürekli Envanter

4.2.2. Aralıklı Envanter Yöntemi

4.2.3. Dönem Sonu Değerleme İşlemleri

4.2.4. Amortisman İşlemleri

  1. BÖLÜM İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI TMS 11

5.1. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-11 (TMS 11), İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 

5.2. MUHASEBE STANDARTLARININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

5.3. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

5.3.1. Türkiye Muhasebe Standardı 11: İnşaat Sözleşmeleri

5.3.1.1. Standardın Amacı ve

5.3.1.2. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi

5.3.1.2.1. İnşaat Sözleşmelerinin Bölümlenmesi

5.3.1.2.2. İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi

5.3.1.3. Sözleşme Gelir ve Maliyetleri

5.3.1.3.1. Sözleşme Gelirleri

5.3.1.3.2. Sözleşme Maliyetleri

5.3.1.4. Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

5.3.1.4.1. Sözleşme Sonucunun Güvenilir Biçimde Öngörülmesi Durumunda                   Muhasebeleştirme

5.3.1.4.2. Sözleşme Sonucunun Güvenilir Biçimde Öngörülememesi Durumunda Muhasebeleştirme

5.3.1.5. Beklenen Zararların Muhasebeleştirilmesi

5.3.1.6. Tahminlerdeki Değişiklikler

5.3.1.7. Kamuya Açıklanacak Hususlar

  1. BÖLÜM MADDİ DURAN VARLIKLAR, YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER VE MUHASEBESİ

6.1. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER VE DEĞERLEME 

6.1.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerleme Yöntemleri

6.1.1.1. Tarihi Maliyet Yöntemi

6.1.1.2. Gerçeğe Uygun Değer Kavramı

6.2. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER STANDARDI TMS 40

6.2.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Finansal Tablolara Alınması

6.2.2. Kayıtlara Alınma Sonrası Değerleme

6.2.3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün İnşa Edilmesi

6.2.4. Nitelik Değiştirme

6.2.5. Elden Çıkarılması

6.3. MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI TMS-16

6.4. TAAHHÜT ŞEKLİNDE İNŞAAT İŞLERİNDE İŞE BAŞLAMA SÜRECİ

6.4.1. İhale İlanı ve proje Hazırlığı

6.4.2. Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi

6.4.3. İhalenin Duyurulması

6.4.4. Yapım İşleri İhalelerinde İdarelerin Uyması Gereken Kurallar

6.4.5 Keşif Bedelinin Belirlenmesi

6.5. İHALE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALE USÜLLERİ

6.5.1. İhale Tekliflerinin Değerlendirilmesi

6.5.2. İhale Usulleri

6.5.2.1 Açık ihale Usulü

6.5.2.2. Belli istekliler arasında ihale usulü

6.5.2.3. Pazarlık Usulü

6.5.2.4.Kapalı Teklif Usulü

6.5.3. Sözleşmenin Yapılması, Geçici ve Kesin Teminat

6.5.3.1. Geçici Teminat

6.5.3.2. Kesin Teminat

  1. BÖLÜM ASGARİ İŞÇİLİK

7.1. ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI

7.2. ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ BELİRLENMESİ

7.3. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI 

7.3.1. Asgari İşçilik Hesaplamaları

7.4. İHALE KONUSU İNŞAAT İŞLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

7.4.1. İşçilik Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Hususlar